Szkoła podstawowa nr 129 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie

 

Regulamin zawiera:

 1.           I.      Postanowienia ogólne
 2.           II.      Organy Samorządu Uczniowskiego
 3.           III.      Tryb przeprowadzania wyborów
 4.           IV.      Działalność gospodarcza
 5.           V.      Dokumentacja
 6.           VI.      Zadania opiekuna
 7.           VII.      Przepisy końcowe

 I. Postanowienia ogólne

§ 1

W Szkole podstawowej nr 129 im Kornela Makuszyńskiego działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

§ 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3

Samorząd działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r oraz Statutem Szkoły.

§ 4

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami,
 2. prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 5

Organami Samorządu są:

 1. Przewodniczący Samorządu.
 2. Rada Samorządu.

§ 6

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

§ 7

Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas III-VI, nauczycieli oraz personel szkoły.

§ 8

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

 1. reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 2. kierowanie pracą Samorządu,
 3. organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

 

Rada Samorządu

§ 9

W skład Rady Samorządu wchodzą:

 1. Przewodniczący samorządu.
 2. Zastępca Przewodniczącego.
 3. Przewodniczący sekcji powołanych do pracy (lub uczniowie powołani do sekcji).

§ 10

Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 11

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

§ 12

Do kompetencji Rady Samorządu należy:

 1. opracowanie planu placu Samorządu,
 2. zdanie sprawozdania ze swojej pracy,
 3. zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły,
 4. podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Samorządu,
 5. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

§ 13

Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas.

 

III. Tryb przeprowadzenia wyborów
 do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

§ 14

 

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 4 osób ( po jednym przedstawicielu grupy wiekowej IV – VI oraz opiekun Samorządu uczniowskiego)

 

§ 15

 

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

 1. przyjęciem zgłoszeń od kandydata – lista poparcia minimum 20 podpisów,
 2. przygotowanie wyborów,
 3. przeprowadzenie wyborów,
 4. ogłoszenie wyników.

 

§  16

 

W wyborach na Przewodniczącego Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas IV – VI.

 

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§  17

Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:

 1. organizacja imprez szkolnych ( np bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż  kartek świątecznych i prac wykonanych przez uczniów),
 2. dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów,
 3. dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.

§  18

Dokumentacja Samorządu:

 1. regulamin Samorządu,
 2. roczne plany pracy,
 3. sprawozdanie z działalności Samorządu,
 4. rozliczenie finansowe.

 

V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§  19

Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 20

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna. 

§ 21

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:

 1. czuwać nad całokształtem prac Samorządu,
 2. prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych,
 3. pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,
 4. doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,
 5. pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

VI. Przepisy końcowe

§ 22

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 23

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§ 24

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.

§ 25

Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie po przez głosowanie.

§26

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

1 lekcja - 8:00 - 8:45

2 lekcja - 8:55 - 9:40

3 lekcja - 9:50 - 10:35

4 lekcja - 10:45 - 11:30

5 lekcja - 11:45 - 12:30

6 lekcja - 12:45 - 13:30

7 lekcja - 13:35 - 14:20

8 lekcja - 14:30 - 15:15

9 lekcja - 15:25 - 16:10

10 lekcja - 16:15 - 17:00
Kalendarz szkolny